អំពីយើងខ្ញុំ

អំពីយើងខ្ញុំ

តើនៅកម្ពុជា សារការីជានរណា?

សារការី ជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលមានគុណវុឌ្ឍិ និងត្រូវបានតែងតាំងដោយអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សារការី បំពេញមុខងារ និងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សារការី ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ទូទៅ (លើកលែងការតំណាង និងការការពារក្តីនៅតុលាការ) ហើយជាទូទៅ សារការីមានតួនាទី និងភារកិច្ច ដូចជា រៀបចំ និងផ្តល់យថាភូតភាព (ភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់)លើលិខិតគតិយុត្ត​ (ដូចជា កិច្ចសន្យា បណ្តាំមត៌ក លិខិតប្រគល់សិទ្ធិ -ល-) និងបញ្ជាក់ហត្ថលេខា បញ្ជាក់ការចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម និងបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបកប្រែឯកសារពីភាសាខ្មែរ ទៅជាភាសាបរទេស និងពីភាសាបរទេសមកជាភាសាខ្មែរ។

មន្ទីរសារការី អិន អែន ភី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (អិន អែន ភី) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យលេខ១៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អិន អែន ភី ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយចក្ខុវិស័យ បង្កើតមន្ទីរសារការីមួយដែលផ្ដល់ជូនសាធារណៈជននូវសេវា ច្បាប់ និងសេវាសារការី ដែលប្រកបដោយគុណភាព ជាមួយនឹងតម្លៃសេវាសមរម្យ។ សេវារបស់យើងខ្ញុំ រួមមាន រៀបចំ និងផ្តល់យថាភូតភាព(ភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់) លើលិខិតគតិយុត្ត​ (ដូចជា កិច្ចសន្យា បណ្តាំមត៌ក លិខិតប្រគល់សិទ្ធិ-ល-) បញ្ជាក់ហត្ថលេខា បញ្ជាក់ការចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម បញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបកប្រែឯកសារពីភាសាខ្មែរទៅជាភាសាបរទេស និងពីភាសាបរទេសមកជាភាសាខ្មែរ ផ្ដល់យោបល់ផ្លូវច្បាប់លើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង គ្រួសារ សន្តតិកម្ម ទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រាតិភោគ ពន្ធដារ ធនាគារ ក្រុមហ៊ុននិងពាណិជ្ជកម្ម រួមទាំង​ ជួយធ្វើការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន និង​ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ជាដើម។

សេវារបស់យើងខ្ញុំ

សេវារៀបចំ និងផ្ដល់យថាភូតភាព

សេវារៀបចំ និងផ្ដល់យថាភូតភាព

១. គ្រួសារ និងសន្តតិកម្ម បណ្ដាំមត៌ក (មតកសាសន៍) កិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្ដីប្រពន្ធ កិច្ចសន្យាលែងលះ កិច្ចសន្យាបែងចែកមត៌ក -ល- ២. ទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រាតិភោគ   កិច្ចសន្យាលក់-ទិញ កិច្ចសន្យាជួល កិច្ចសន្យាជួលអចិន្រ្តៃយ៍ កិច្ចសន្យាប្រទានកម្ម (អំណោយ) កិច្ចសន្យាសាងសង់ កិច្ចសន្យាប្រាតិភោគ (កិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក កិច្ចសន្យាបញ្ចាំ កិច្ចសន្យាបញ្ចាំភាគហ៊ុន កិច្ចសន្យាអនុប្បទាន កិច្ចសន្យាប្រាតិភោគលើទ្រព្យសកម្ម កិច្ចសន្យាប្រាតិភោគលើគណនី -ល-) ៣. ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
សេវាបញ្ជាក់

សេវាបញ្ជាក់

១. បញ្ជាក់ហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់ (កិច្ចសន្យា លិខិតអះអាង ពាក្យស្នើសុំ លិខិតប្រគល់សិទ្ធិ -ល-) ២. បញ្ជាក់ការចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម (កិច្ចសន្យា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន អាជ្ញាប័ណ្ណ/លិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា-ល-) ៣. បញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបកប្រែឯកសារពីភាសាខ្មែរទៅអង់គ្លេស/បារាំង និងពីភាសាអង់គ្លេស/បារាំង មកជាភាសាខ្មែរ (កិច្ចសន្យា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​​ សំបុត្រកំណើត សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ សំបុត្រមរណភាព សៀវភៅស្នាក់នៅ សៀវភៅគ្រួសារ -ល-)
ការផ្ដល់យោបល់ផ្លូវច្បាប់

ការផ្ដល់យោបល់ផ្លូវច្បាប់

១. គ្រួសារ និងសន្តតិកម្ម ២. ទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រាតិភោគ ៣. ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ៤. ក្រុមហ៊ុន និងពាណិជ្ជកម្ម
សេវាកម្មទូទៅផ្សេងទៀត

សេវាកម្មទូទៅផ្សេងទៀត

១. ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន និងចុះបញ្ជីលើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន ២. ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ៣. ចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិប្រាតិភោគលើចលនវត្ថុ និងអចលនវត្ថុ (ដូចជា ហ៊ីប៉ូតែក បញ្ចាំ -ល-) ៤. ការបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់ (legal due diligence)
សេវារៀបចំ និងផ្ដល់យថាភូតភាព

សេវារៀបចំ និងផ្ដល់យថាភូតភាព

១. គ្រួសារ និងសន្តតិកម្ម បណ្ដាំមត៌ក (មតកសាសន៍) កិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្ដីប្រពន្ធ កិច្ចសន្យាលែងលះ កិច្ចសន្យាបែងចែកមត៌ក -ល- ២. ទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រាតិភោគ   កិច្ចសន្យាលក់-ទិញ កិច្ចសន្យាជួល កិច្ចសន្យាជួលអចិន្រ្តៃយ៍ កិច្ចសន្យាប្រទានកម្ម (អំណោយ) កិច្ចសន្យាសាងសង់ កិច្ចសន្យាប្រាតិភោគ (កិច្ចសន្យាបង្កើតហ៊ីប៉ូតែក កិច្ចសន្យាបញ្ចាំ កិច្ចសន្យាបញ្ចាំភាគហ៊ុន កិច្ចសន្យាអនុប្បទាន កិច្ចសន្យាប្រាតិភោគលើទ្រព្យសកម្ម កិច្ចសន្យាប្រាតិភោគលើគណនី -ល-) ៣. ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
សេវាបញ្ជាក់

សេវាបញ្ជាក់

១. បញ្ជាក់ហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់ (កិច្ចសន្យា លិខិតអះអាង ពាក្យស្នើសុំ លិខិតប្រគល់សិទ្ធិ -ល-) ២. បញ្ជាក់ការចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម (កិច្ចសន្យា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន អាជ្ញាប័ណ្ណ/លិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា-ល-) ៣. បញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបកប្រែឯកសារពីភាសាខ្មែរទៅអង់គ្លេស/បារាំង និងពីភាសាអង់គ្លេស/បារាំង មកជាភាសាខ្មែរ (កិច្ចសន្យា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​​ សំបុត្រកំណើត សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ សំបុត្រមរណភាព សៀវភៅស្នាក់នៅ សៀវភៅគ្រួសារ -ល-)
ការផ្ដល់យោបល់ផ្លូវច្បាប់

ការផ្ដល់យោបល់ផ្លូវច្បាប់

១. គ្រួសារ និងសន្តតិកម្ម ២. ទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រាតិភោគ ៣. ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ៤. ក្រុមហ៊ុន និងពាណិជ្ជកម្ម
សេវាកម្មទូទៅផ្សេងទៀត

សេវាកម្មទូទៅផ្សេងទៀត

១. ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន និងចុះបញ្ជីលើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន ២. ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ៣. ចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិប្រាតិភោគលើចលនវត្ថុ និងអចលនវត្ថុ (ដូចជា ហ៊ីប៉ូតែក បញ្ចាំ -ល-) ៤. ការបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់ (legal due diligence)

សារការី

លី រ៉ានាថ

ស្ថាបនិក/ប្រធានមន្ទីរ

ខៀវ សុផានី

ស្ថាបនិក និងជាអនុប្រធានមន្ទីរ

យ៉ម ផារ៉ូត

ស្ថាបនិក និងជាសមាជិកមន្ទីរ

លី រ៉ានាថ

ស្ថាបនិក/ប្រធានមន្ទីរ

ខៀវ សុផានី

ស្ថាបនិក និងជាអនុប្រធានមន្ទីរ

យ៉ម ផារ៉ូត

ស្ថាបនិក និងជាសមាជិកមន្ទីរ

ការផ្សព្វផ្សាយ

28-Dec-2021

Our Publications

Our PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur Publications Our Publications Our PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur Publications Our Publications Our PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur Publications Our Publications Our PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur Publications Our Publications Our PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur Publications Our Publications Our Publications

28-Dec-2021

Our Publications

Our PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur Publications Our Publications Our PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur Publications Our Publications Our PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur Publications Our Publications Our PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur Publications Our Publications Our PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur PublicationsOur Publications Our Publications Our Publications

ទំនាក់ទំនង

Website under construction